Wie zijn wij

Bureau

Het bureau van het Fonds Urgente Noden is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Alle aanvragen worden door de medewerkers van het bureau beoordeeld en voorzien van een advies voor het bestuur. Anoor de Zeeuw en Ilona Teeuwen werken op het bureau.

Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van het Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving en beslist over alle aanvragen voor financiele ondersteuning. Het bestuur vergadert eens per 3 weken. Het bestuur bestaat uit:

  • Hugo Boreel - voorzitter
  • Erik van de Weijer - penningmeester
  • Pim Huurdeman - secretaris
  • Annette Aukema - lid
  • Wim Zwanenburg - lid
  • Esther Gijze - Joël - lid

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken.  De Raad van Toezicht, die uit drie tot vijf leden bestaat, wordt gevormd door afgevaardigden van de fondsen die het FUN financieren. Mevrouw A.M.A.F. Donders van Sint Jacob Godshuis is de voorzitter van de Raad van Toezicht, mevrouw H.M. Maassen en de heer L.D.A.E. Rutgers van Rozenburg zijn de andere leden.

Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit vertegenwoordigers van de fondsen die FUN financieren alsmede uit  vertegenwoordigers van de belangrijkste hulpverleningsorganisaties. In de Raad van Advies, die twee maal per jaar samenkomt, zijn de volgende organisatie vertegenwoordigd: J.C. Ruigrok Stichting, Sint Jacobs Godshuis, Fonds Coelombie, Stichting Nota 70, Vincentius Vereniging, Stichting AVIOM, Stichting Buytentwist, Stichting Coelombie, Stichting Doradarte, Stichting Burgerweeshuis Haarlem, Stichting Hofje van Codde en van Beresteyn, Stichting Hulpactie Haarlem, Stichting I.S.C.C. Haarlem en Omstreken, Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp, Bavostichting, Stichting wijlen Jacobus van Zanten, Stichting Weeshuis der Doopsgezinden, Stichting Ziekenverpleging Doopsgezinde Gemeente Haarlem, Stichting de Zonnige Jeugd, AAC Lehmannfonds, Centrum Jeugd en Gezin Haarlem en Zandvoort, Diaconie Protestantse Gemeente Haarlem, Stichting Stem in de Stad, DOCK Haarlem, Stichting MEE NW Holland/Kennemerland, Vereniging Humanitas, Stichting RIBW/KAM, Leger des Heils Wonen Zorg en Welzijn Noord Holland, GGD Zuid Kennemerland, Reclassering afdeling Haarlem, Zorgbalans, Stichting Socius, GGZ inGeest.

Hoofdlijnen Beleidsplan

Het beleid van FUN is er op gericht om onze doelstelling efficiënt te realiseren. Daartoe onderhoudt het bestuur veelvuldig contacten met de belangrijkste doelgroepen, de hulpverlener(organisaties), de vermogensfondsen en de gemeenten.
Bij hulpverlenersorganisaties worden presentaties gegeven over de werkwijze van FUN zodat hulpverleners weten hoe en wanneer ze voor hun cliënten een beroep op FUN kunnen doen.
De vermogensfondsen financieren ongeveer 80% van de begroting van FUN en zijn daarom van levensbelang. Zonder deze fondsen kan FUN geen rol spelen in de regionale armoedebestrijding. Deze fondsen worden regelmatig op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen.
De contacten met de gemeenten gaan over twee onderwerpen. Enerzijds hebben wij contact over onze rol in het armoedebeleid en signaleren wij op welk gebied voorzieningen te kort schieten. Anderzijds zijn alle gemeenten in het werkgebied ook subsidienten en over deze subsidies is ook contact met de gemeenten.

Beloningsbeleid

Het bestuur van FUN bestaat uit vrijwilligers die voor hun werk geen vergoeding krijgen. Enige bestuurders ontvangen een maandelijkse vrijwilligersvergoeding.
Beide bureaumedewerkers zijn in dienst bij FUN en volgen de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerken.