Privacyverklaring

Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: urgentenodenhaarlem.nl
Postadres: Emauslaan 6, 2012 PH Haarlem
Telefoon: 06 30800766

De Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving is mevrouw Koster, te bereiken via info@urgentenodenhaarlem.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving (FUN) verwerkt persoonsgegevens om te bepalen of FUN een lening of noodhulp zal verstrekken. De aanvrager verstrekt deze gegevens aan ons, met of via een hulpverlener, als er bij FUN een aanvraag voor noodhulp wordt gedaan. Door het invullen van de benodigde gegevens voor de aanvraag en het versturen van de aanvraag geeft u toestemming dat wij deze gegevens verwerken en bewaren.

Wij verwerken de persoonsgegevens in het aanvraagformulier worden ingevuld, waaronder:

  • Voor- en achternaam van de cliënt
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Gezinssamenstelling
  • Financiële gegevens
  • Waarom en hoeveel noodhulp wordt aangevraagd, inclusief motivatie.
  • Contactgegevens van de hulpverlener
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt of namens u verstrekt worden bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Daarnaast slaan wij gegevens op van personen die bij FUN betrokken zijn. Dat zijn meest naam-, adres- en contactgegevens en gegevens voor de externe loonadministratie.

Doel waartoe wij gegevens verzamelen

Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving verwerkt uw persoonsgegevens om te kunnen bepalen of FUN op de ingediende aanvraag noodhulp of een lening zal verstrekken.

De contactgegevens van de hulpverlener worden bij de aanvraag bewaard om te weten door/via wie de aanvraag is gedaan, om hem/haar te laten weten of de aanvraag is goed- of afgekeurd en om de afhandeling van de noodhulp via de hulpverlener te laten plaatsvinden.

Daarnaast verwerken we gegevens van bij FUN betrokken personen om de organisatie te kunnen laten functioneren.

Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermìjnen

Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Aangezien het voor de beoordeling van aanvragen van belang is te weten of al eerder noodhulp is verstrekt, en welke hulpverlener daarbij betrokken was, bewaren we ook na afhandeling van de aanvraag gegevens.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens in de aanvraag:

Alle gegevens van een aanvraag worden 3 jaar bewaard. Daarna achten we eerdere aanvragen niet meer van belang voor de beoordeling van een nieuwe aanvraag. Gegevens ten behoeve van financiële administratie worden bewaard in overeenstemming
met de daarvoor geldende termijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving verstrekt nooit persoonlijke gegevens aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn om te voldoen aan een wettelijke bepaling.

Alle medewerkers en bestuursleden hebben een geheimhoudingsverklaring getekend betreffende de (persoonlijke) gegevens waarvan zij kennisnemen bij het laten functioneren van FUN of voor het bepalen of FUN noodhulp zal verstrekken. Dat geldt ook voor personen die mogelijk toegang hebben tot de gegevens, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de administratie, het doen van een financiële controle of het beheren van de website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken, tenzij die nodig zijn voor het functioneren van de website. Er worden geen gegevens over bezoekers van de site verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@urgentenodenhaarlem.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, IVIRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nI/nI/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@urgentenodenhaariem.nl.