Info Sociaal Leenfonds

Waarom een Sociaal Leenfonds?

Een lening van het Sociaal Leenfonds (SLF) is bedoeld om verdere schuldenproblematiek te voorkomen. Bijvoorbeeld kan de lening helpen kan wanneer je daarmee een aantal kleine vorderingen bij elkaar kunt voegen en zo meerdere incassotrajecten kunt voorkomen. Een krediet kan ook nuttig zijn als het helpt om lastige schulden te voorkomen, bijvoorbeeld om huur mee te betalen als er tijdelijk geen inkomen is, of als er een belangrijke aanschaf mee kan worden gedaan die op korte termijn helpt inkomsten te generen.
In dergelijke gevallen is het logischer om iemand te helpen met een renteloze lening, ook omdat men niet altijd in aanmerking komt voor een gift.
Bij elke nieuwe aanvraag zal Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving (FUN) zorgvuldig nagaan of een gift of lening de meest passende vorm is. Net als bij de giften kunnen aanvragen voor een lening alleen door professionele hulpverleners worden ingediend. Deze faciliteit beschikbaar voor alle inwoners van Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Velsen en Zandvoort. De hulpverleners beoordelen of er sprake is van een situatie waarin een lening van het SLF kan bijdragen aan een nieuw perspectief. Vaak, misschien wel bijna altijd, zal het nodig zijn om voor dat nieuwe perspectief ook enige begeleiding te bieden. U, de professionele hulpverlener, beoordeelt dat samen met de cliënt en legt ook de benodigde contacten.

Financiële begeleiding verplicht

Eén van de voorwaarden die FUN stelt is dat er sprake zal zijn van financiële begeleiding. Indien de instelling die de aanmelding verzorgt niet in staat is deze begeleiding te leveren kan deze geleverd worden door Humanitas of door Schuldhulpmaatje. Humanitas en Schuldhulpmaatje hebben zich ook bereid getoond om voor FUN te beoordelen of een cliënt in staat is een lening af te lossen. Daarom is het nuttig om, als bij FUN een aanvraag wordt ingediend voor een sociaal krediet, voldoende informatie aan te leveren voor die beoordeling. Deze informatie kan op het aanvraagformulier worden ingevuld. Ook vragen we een sociale onderbouwing: waarom in deze situatie een lening zinvol, wat is het perspectief en welke begeleiding is nodig om dat perspectief te ondersteunen.

Een lening aanvragen

Een sociale lening is mogelijk tot € 1.750,- voor een alleenstaande en tot € 2.500,- voor een gezin. In sommige gevallen kan worden geholpen met een combinatie van krediet en gift. De afloscapaciteit, door Humanitas of Schuldhulpmaatje vastgesteld, bepaalt de looptijd, maar het maximum is 36 maanden. Gebruik het aanvraagformulier op de website van FUN en leg daarin de hulpvraag en het sociale perspectief vast. 
FUN betaalt normaal gesproken altijd rechtstreeks aan de crediteuren: u wordt gevraagd de gegevens daarvan te overleggen.

Leenovereenkomst

Als FUN de aanvraag (positief) heeft beoordeeld, zal aan u de leenovereenkomst en een machtiging tot incasso worden gestuurd. U vraagt uw cliënt deze te ondertekenen en stuurt de formulieren naar FUN.

Ten slotte

Een SLF, uitgevoerd door de noodfondsen, is in Nederland een tamelijk nieuw fenomeen. Er zullen daarom, zeker in het begin, nog wel eens uitvoeringsprobleempjes voorkomen. Laten we die samen oplossen, en voor ogen houden dat we er samen voor staan om mensen te ondersteunen en hem een nieuw perspectief te bieden!