Voorbeeld casussen van SUN-bureaus in het land

ID-kaart

Na een periode van detentie is dhr. K. dakloos. Hij wil zijn bankrekening heropenen, maar is zijn ID-kaart en bankpas verloren. Heropening van bankrekening en aanvraag uitkering stagneren nu.

Opstap naar schuldhulpverlening

Dhr. G. heeft na zijn echtscheiding en gedwongen verkoop van zijn huis een huurwoning gevonden, maar de huur is te hoog in verhouding tot zijn inkomen. Er is een huurachterstand ontstaan en inmiddels is sprake van dreiging met huisuitzetting. Omdat er verschillende schulden zijn is schuldhulp aangevraagd. Een goedkopere woning is wenselijk, maar dat kan enige tijd kosten.

Medische kosten – tandarts

Mw. V. heeft veel pijn door o.a. ontstekingen aan haar gebit vanwege jarenlange verwaarlozing van haar gebit tijdens dakloosheid. Mw. krijgt nu begeleiding naar werk en een woning.

Woninginrichting

Mw. J. heeft enkele jaren in een AWBZ-instelling gewoond. Uit haar Wajong-uitkering is haar eigen bijdrage voor deze zorg betaald en de opvang voor haar twee kinderen. Nu heeft mw. J. weer een eigen woning toegewezen gekregen, maar ze heeft geen spaargeld voor tweemaal huur, administratiekosten en inrichtingskosten.

Huurschuld

Mw. K. heeft haar financiën niet meer onder controle gekregen na de dood van haar echtgenoot. Door haar verdriet zijn de schulden opgelopen, vooral de huurachterstand vraagt om een snelle en adequate oplossing / afbetalingsregeling.

Overbrugging

Mw. M. zorgde voor haar zieke moeder en kreeg hiervoor inkomsten uit het PGB-budget van haar moeder. Toen haar moeder verhuisde / terugkeerde naar Iran, verloor mw. M. haar inkomsten en ontstonden schulden. De hulpverlener heeft samen met mw. M. een WWB-uitkering aangevraagd. Voor overbrugging is een gift toegekend.

Kleding

Na haar huwelijk in Siërra Leone met een Nederlandse man is mw. S. in Nederland gekomen op een toeristenvisum. Haar man heeft haar verlaten toen ze zwanger was en mw. verblijft nu, zonder verblijfsstatus, in het huis voor Vrouwenopvang. Ze heeft geen geld voor kleding voor haarzelf en haar zoontje.

Fiets

Dhr. S. heeft een omgangsregeling met zijn zoon aangevraagd na de echtscheiding. Een bezoektraject is inmiddels gestart tussen vader en zoon op woensdagmiddagen na schooltijd op school. Zijn zoon woont bij de moeder en bezoekt een school voor speciaal onderwijs in een naburig dorp. Hij wil zijn zoon dagelijks op de fiets naar school en terug naar de moeder gaan brengen.

Geld voor eten

Een hulpverlener dient een aanvraag in voor het echtpaar D. Vanwege vroeger drugsgebruik heeft de vrouw hersenletsel. De man heeft een verleden als alcoholist. Ze leven van een uitkering en hebben schulden. Een aanvraag voor steun van de voedselbank is in behandeling. De hulpverlener is hard bezig een structurele oplossing te zoeken. Omdat er niets in huis is voor het weekend vraagt hij met grote spoed een bijdrage voor levensonderhoud van zijn cliënten.

Computer

Mw. S. (74) is wegens een verkeerde diagnose een periode onterecht opgenomen in een gesloten GGZ-kliniek. Zij heeft de huur van haar huis moeten opzeggen en de inboedel is weggedaan. Zij krijgt nu een plaats in een verzorgingshuis en moet zelf zorgen voor haar woninginrichting. Haar financiële middelen zijn echter zeer beperkt. De computer die zij thuis had, hielp haar bij het onderhouden van haar sociale contacten en droeg bij aan de invulling van haar dag.

Wasmachine

Zoontje (2) heeft het Downsyndroom en een ernstige hartafwijking. Hij woont thuis en krijgt sondevoeding, die de ouders betalen. Vader werkt en verdient net boven het minimumloon. Daarom kan er niet worden gespaard voor een wasmachine. De maatschappelijk werker van een ziekenhuis heeft bij de gemeente een aanvraag voor bijzondere bijstand gedaan en die is afgewezen. Ook de bank biedt geen soelaas. SUN schenkt de wasmachine, want die is hard nodig omdat Iwan veel spuugt en dus voor veel was zorgt.